اندونزی

More: جاوا , بالی , کالیمانانت , سوماترا , گینه نو , سومباوا , کومودو